Algemene voorwaarden en klantinformatie

Ik. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als leverancier heeft (Seterus GmbH) via de website Sluiten http://www.wildfang.pet. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventuele voorwaarden die u heeft gebruikt, in strijd met.

(2) Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen .

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld.
(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen bestemd voor aankoop worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.


Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online winkel.


Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te verzenden via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of een soortgelijke aanduiding), verklaart u zich op juridisch bindende wijze akkoord met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 contractperiode / opzegging abonnementscontracten

(1) De tussen u en ons gesloten abonnementsovereenkomst heeft een onbepaalde duur en kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand (tenzij anders bepaald in de betreffende aanbieding) worden.

(2) Het recht op beëindiging zonder opzegtermijn om gegronde redenen blijft onaangetast.

(3) Elke beëindiging moet in tekstvorm zijn (bijv. e-mail).

§ 4 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

 • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf verzending van de goederen/ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.
 • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen op basis van de voorwaarden die bij het afrekenen zijn vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over kopen op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Duitsland.
 • Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

 • Automatische incasso: De incasso vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de tijd.
 • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of huurkoop en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften.


Meer informatie over Klarna vind je hier. Je vindt de Klarna-app hier.

§ 5 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie komen.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Bent u ondernemer, dan geldt ook:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​vóór de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen

b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken doorverkopen. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Als u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de vrij te geven zekerheden.


§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten aan ons en de vervoerder te melden zo spoedig mogelijk. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Indien een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking pas geacht te zijn overeengekomen indien u hiervan vooraf door ons op de hoogte is gesteld het indienen van de contractverklaring en de afwijking is uitdrukkelijk en afzonderlijk overeengekomen tussen de contractpartijen.

(4) Bent u ondernemer, dan geldt, in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Na een tweede mislukte poging wordt het herstellen van gebreken geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten te dragen die ontstaan ​​door het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte deadline is niet van toepassing:


- verwijtbaar veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover we het defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen;
- voor voorwerpen die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken hebben veroorzaakt;
- in het geval van rechtsvorderingen die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing.Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover hierdoor de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel)

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon onder publiekrechtelijk of een bijzonder publiekrechtelijk fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Seterus GmbH
Deichstrae 36
20459 Hamburg
Duitsland
Telefoon: 040 8221 746 000
E-mail: info@wildfang.petAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits .

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens met de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie bij overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3. Als u een offerte aanvraagt ​​buiten het online winkelwagensysteem om, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die kunnen worden bekeken op: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, b.v.Douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) die u moet dragen

6.4. Kosten die worden gemaakt voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is buiten de Europese Unie geïnitieerd.

6.5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een andere voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

Bent u ondernemer, dan is levering en verzending op eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

9. Contractduur / beëindiging

Informatie over de contractduur en de opzegvoorwaarden vindt u in de regeling "Contractduur/beëindiging voor abonnementscontracten" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I), evenals in het betreffende aanbod. t3>

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 01/01/2022


.

Topseller

 • Deine Vorteile bei Wildfang®

  Als kleines Dankeschön für deine Bestellung in unserem Shop erhältst du eine kostenlose Probe unseres getreidefreien Premiumfutters.

  Viel Freude beim Verfüttern!

 • Gratis Nassfutter in BARF Qualität

  Ab einem Bestellwert von 49€ erhältst du eine Dose unseres PremiumNassfuttersin BARF Qualität kostenlos zu deiner Bestellung dazu. Direkt im Warenkorb kannst du dann zwischen den SortenLamm,Huhn oderRind entscheiden.

 • Versandkostenfreie Lieferung

  Innerhalb von Deutschland versenden wir unsere Bestellungen ab 79€ kostenfrei zu dir nach Hause. Ansonsten betragen unsere Versandkosten lediglich 3,90€. Außerhalb von Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 9,90€.