herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die zijn overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit.)

Herroepingsinstructie

Rechts herroeping
U hebt het recht om dit contract binnen één maand zonder opgave van redenen te annuleren.
De opzegtermijn is één maand vanaf de dag
,

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en dit is of zal op dezelfde wijze worden afgeleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits u meerdere goederen in het frame van een eenheid hebben gemeenschappelijke bestelling en deze worden apart geleverd ;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de het laatste stuk in bezit heeft genomen, als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde u, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen, indien goederen worden geleverd als onderdeel van een bestelling voor regelmatige levering gedurende een bepaalde periode.

Om gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u ons (Wildfang Petcare GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, telefoonnr.: 040-8221746000, e-mailadres: info@wildfang.pet) door middel van een duidelijke verklaring sturen (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit is niet verplicht.


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór de opzegtermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, sturen wij u alle betalingen die we hebben ontvangen van inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je voor een andere vorm van bezorging hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard bezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, welke eerder is.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, teruggestuurd of overhandigd aan ons of aan Wildfang Petcare GmbH, Dr.- Raber-Str. 10, 19230 Hagenow . De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om vast te stellen de aard, kenmerken en werking van de goederen is

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen totstandkoming van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde onderhevig is aan schommelingen op de markt, afhankelijk van waarvan de Ondernemer heeft geen invloed;
- op de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt tussentijds voor contracten
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor levering van goederen die naar hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling is verwijderd na leveringVoorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, gelieve vul dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Wildfang Petcare GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, e-mailadres: info@wildfang.p et :

- Ik/ wij (*) herroep hierbij het door mij/ ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening consument(en) ) (alleen indien op papier gemeld)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
.