Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u heeft met ons als leverancier (Wildfang Petcare GmbH) via de website http://www.wildfang.pet. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventueel door u gehanteerde voorwaarden in strijd.

(2) Een consument in de zin van onderstaande bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen

(2) Zodra u de respectievelijke product op onze website, doen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een contract via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden , worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht .

Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop of naar de website van het Instant Payment Provider-systeem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende Instant Payment-systeem, maakt u de juiste selectie of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online winkel.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om het invoeren van de gegevens in het besteloverzicht om nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de bijbehorende knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding ), verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod akkoord, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4)Uw vragen over het opstellen van een aanbod zijn voor u niet-bindend . Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail, in sommige gevallen automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Contractduur / Beëindiging van abonnementscontracten

(1) De tussen u en ons gesloten abonnementsovereenkomst heeft een onbepaalde duur.De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand (tenzij anders bepaald in de betreffende aanbieding), onverminderd dit.

(3) Elke opzegging moet in tekstvorm zijn (bijv. e-mail).

§ 4 Speciale afspraken over de aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsopties aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

  • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen/ticket/of, voor andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.
  • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen onder de voorwaarden die bij het afrekenen staan ​​vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over kopen op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Duitsland.
  • Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

  • Automatische incasso: De incasso vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd over de tijd.
  • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of huurkoop en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften.


Meer informatie over Klarna vindt u hier. Je vindt de Klarna-app hier.

§ 5 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
(3) Als u ondernemer bent, geldt ook het volgende:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen van de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken.In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop. Wij aanvaarden de overdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te incasseren. Als u uw betalingsverplichtingen echter niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de voorbehouden goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de vordering met meer dan 10% overschrijden. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij aflevering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking pas als overeengekomen beschouwd als U bent door ons voor het indienen van de contractverklaring hierover geïnformeerd en de afwijking is uitdrukkelijk en afzonderlijk overeengekomen tussen de contractpartijen.

(4) Indien u ondernemer bent, geldt het bovenstaande in afwijking Garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden aanvaard als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Na een tweede mislukte poging wordt het herstellen van gebreken geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten te dragen die ontstaan ​​door het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen, op voorwaarde dat de levering niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
c)  De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:

- voor toerekenbare schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld;
- als wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van de zaak;
- voor zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt;
- voor wettelijke verhaalvorderingen die u op ons heeft in verband met garantierechten

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel als u geen consument bent maar een handelaar, een juridische publiekrechtelijke entiteit of publiekrechtelijk bijzonder fonds Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechter van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Wildfang Petcare GmbH
Deichstrasse 36
20459 Hamburg
Duitsland
Telefoon: 040 8221 746 000
E-mail: info@wildfang.pet


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via https ://ec .europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Contractsluiting" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).
3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

3.3. Als u een offerte aanvraagt ​​buiten het online winkelwagensysteem, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die kunnen worden bekeken op: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

6.5.De voor u beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere persoon heeft ingeschakeld om de verzending uit te voeren.

Als u ondernemer bent, is de levering en verzending voor eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

9. Contractduur/beëindiging

Informatie over de looptijd van het contract en de voorwaarden van beëindiging vindt u in de regeling "Contractduur/beëindiging abonnementsovereenkomsten" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I) en in het betreffende aanbod.
Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 01.01.2022

.