Ochrona danych

Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa lub umową, ani nie jest konieczne do zawarcia kontrakt. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niepodanie go nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie podano żadnych innych informacji.
„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, dane o użytkowaniu są przesyłane do nas lub naszego hosta internetowego / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (tak zwanych plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę wnioskującego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszej oferty.
Kontakt

Odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych znajdują się w naszej stopce.

inicjatywny kontakt klienta przez e-mail
Jeśli inicjujesz z nami kontakt biznesowy przez e-mail, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, wiadomość tekst) tylko w podanym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych służy do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt.
Jeżeli nawiązanie kontaktu służy realizacji działań przedumownych (np. doradztwo w sprawie zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy , przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku kontaktu z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. nadrzędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoją prośbę. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Twojego adresu e-mail używamy wyłącznie do przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zbieranie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego
Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie przez Ciebie podanym . Przetwarzanie danych ma na celu nawiązanie kontaktu.

Jeżeli kontakt ma na celu wykonanie czynności przedumownych (np. doradztwo w sprawie zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem umowy a nas, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W przypadku kontaktu z innych powodów, przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Twoje żądanie. W takim przypadku masz prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, do Art. 6 ust.1 lit.f RODO, aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie
Używamy Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

WhatsApp Business
Jeśli kontaktujesz się z nami w celach biznesowych za pośrednictwem WhatsApp, korzystamy z wersji WhatsApp Business firmy WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Port, Dublin 2, Irlandia; „WhatsApp”). Jeśli znajdujesz się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ta usługa jest świadczona przez WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Celem przetwarzania danych jest przetworzenie i udzielenie odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt. W tym celu zbieramy i przetwarzamy Twój numer telefonu komórkowego przechowywany w WhatsApp, Twoje imię i nazwisko, jeśli zostało podane, oraz inne dane w zakresie podanym przez Ciebie. Do realizacji usługi używamy urządzenia mobilnego, w którego książce adresowej przechowywane są tylko dane użytkowników, którzy skontaktowali się z nami za pośrednictwem WhatsApp. Dane osobowe nie będą przekazywane do WhatsApp bez wcześniejszej zgody WhatsApp.
Twoje dane zostaną przesłane z WhatsApp na serwerMeta Platforms Inc . przesłane w USA.
Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji UE w odniesieniu do USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Jeżeli kontakt ma na celu przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy (np. doradztwo w sprawie zainteresowania zakupem , przygotowanie oferty) lub umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jeśli kontakt dotyczy z innych powodów przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. W takim przypadku masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu przetworzenia Twojej prośby. Twoje dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z WhatsApp można znaleźć na
t3>https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service i https://www.whatsapp.com/legal/#privacy -polityka.


Konto klienta Zamówienia

Konto klienta
Kiedy otwierasz konto klienta , zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest usprawnienie zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia.Twoje konto klienta zostanie następnie usunięte


Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówień
Kiedy składasz zamówienie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetworzenia Twojego zamówienia oraz do przetworzenia Twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy.
Twoje dane zostaną przekazane, na przykład, firmom spedycyjnym i dostawcom dropshipping, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień i dostawcom usług IT, których wybrałeś. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transmisji danych ograniczony jest do minimum.

Opinie Reklama

Zbieranie danych podczas pisania komentarza
Komentując artykuł lub wkład, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w zakresie podanym przez Ciebie. Przetwarzanie ma na celu umożliwienie komentarzy i wyświetlanie komentarzy. Przesyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Twoje dane osobowe zostaną wówczas usunięte.


Gdy Twój komentarz zostanie opublikowany, podane przez Ciebie imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną opublikowane .

Ponadto Twój adres IP zostanie zapisany podczas przesyłania komentarza w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu funkcji komentarza i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Przesyłając komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia. Twój adres IP zostanie wówczas usunięty.

Wykorzystywanie Twoich danych osobowych do wysyłania reklam pocztowych
Używamy Twoich danych osobowych ( Imię i nazwisko, adres), które otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towarów lub usług w celu przesłania Ci reklamy pocztowej, pod warunkiem, że nie wyraziłeś sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak świadczenia oznacza, że ​​nie można zawrzeć żadnej umowy.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych adresowych, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu znajdują się w metryczce.

Wykorzystanie adresu e-mail do przesyłania newsletterówWykorzystujemy Twój adres e-mail niezależnie od realizacji umowy wyłącznie do własnych celów reklamowych do wysyłania biuletynu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody aż do cofnięcia. Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy mailingowej.

Twoje dane zostaną przekazane do usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Nie będą przekazywane innym stronom trzecim.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania bezpośrednich reklam
Używamy Twojego adresu e-mail , które otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towarów lub usług, do elektronicznego przesyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas kupiłeś, pod warunkiem, że nie wniosłeś sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. Do zawarcia umowy wymagane jest podanie adresu e-mail. Brak świadczenia oznacza brak możliwości zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu znajdują się w stopce . Możesz również skorzystać z dedykowanego linku w promocyjnej wiadomości e-mail. W tym celu nie poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych. adres e-mail do firmy przewozowej w ramach realizacji umowy, pod warunkiem, że podczas składania zamówienia wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Celem przelewu jest poinformowanie Cię e-mailem o statusie przesyłki. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Twoją zgodą. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub firmę transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu cofnięcia.


Korzystanie z zewnętrznego systemu zarządzania towarem
Korzystamy z systemu zarządzania towarem do realizacji umów w ramach realizacji zamówienia. W tym celu Twoje dane osobowe zebrane w ramach zamówienia zostaną przesłane do

Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
JTL Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven przekazano
Korzystanie z systemu PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Możesz to znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Korzystanie z PayPal Express
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal”). Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Ci płatności za pośrednictwem usługi płatności PayPal Express. W celu zintegrowania tej usługi płatności konieczne jest, aby PayPal zbierał, przechowywał i analizował dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia) podczas uzyskiwania dostępu do witryny. W tym celu można również użyć plików cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zorientowanej na klienta ofercie różnych metod płatności. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Wybierając i korzystając z PayPal Express, wymagane do przetwarzania płatności są wysyłane do PayPal w celu umożliwienia realizacji umowy z Tobą przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności PayPal Express można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych pod adresem www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS .


Korzystanie z usługi Amazon Payments
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności Amazon Payments oferowanej przez Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg; „Amazon Payments”).
Celem przetwarzania danych jest możliwość oferowania płatności za pośrednictwem usługi płatności Amazon Payments.
Konieczna jest integracja ta usługa płatnicza, którą Amazon Payments zbiera, przechowuje i analizuje dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia), gdy odwiedzana jest strona internetowa. W tym celu można również użyć plików cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Wybierając i korzystając z „Amazon Payments”. dane wymagane do realizacji płatności do Amazon Payments w celu umożliwienia realizacji zawartej z Tobą umowy przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności Amazon Payments można znaleźć w odpowiednim oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https:/ /pay.amazon.com /de/help/201212490


Wykorzystywanie danych osobowych przy wyborze opcji płatności Klarna
Aby móc aby zaoferować Ci opcje płatności Klarna, przekazujemy dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane dotyczące zamówień, firmie Klarna. W ten sposób Klarna może ocenić, czy możesz skorzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna i dostosować opcje płatności do swoich potrzeb. Ogólne informacje o firmie Klarna są dostępne pod adresem: https://www.klarna.com/de/. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych firmy Klarna na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/prywatnośćleczona.Pliki cookie
Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu witryny.
Cookies są przechowywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie.Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie decydować, czy je zaakceptować oraz uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych.Cookies, które już zostały zapisane, można usunąć kiedykolwiek. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
Możesz skorzystać z poniższych linków, aby dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym dezaktywować) pliki cookie w najważniejszych przeglądarkach:
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Niezbędne technicznie pliki cookie
O ile nie określono inaczej poniżej w oświadczeniu o ochronie danych, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki nawet po zmianie stron i oferowanie Ci usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Pliki cookie lub porównywalne technologie są używane na podstawie art. 25 ust. 2 TTDSG. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego i efektywnego projektowania naszej oferty.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
 
Korzystanie z menedżera zgód na pliki cookie Shopware
Korzystamy z menedżera zgód na pliki cookie Shopware AG na naszej stronie internetowej (Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen; „Shopware”).
Narzędzie to umożliwia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem serwisu, w szczególności ustawienia plików cookies, a także skorzystania z prawa do wycofania zgody, która została już wyrażona. Przetwarzanie danych ma na celu uzyskanie i udokumentowanie niezbędnej zgody na przetwarzanie danych, a tym samym wypełnienie obowiązków prawnych. Można używać plików cookie. Informacje o użytkowniku, w tym adres IP, są gromadzone i przesyłane do Shopware. Dane te nie będą przekazywane innym stronom trzecim.
Dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. >https://www.shopware.com/de/datenschutz/.


Analiza reklamy śledzenie komunikacji podmiot stowarzyszony

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics firmy Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Przetwarzanie danych ma na celu analizę tej witryny i odwiedzających ją osób, a także w celach marketingowych i reklamowych. Google wykorzysta informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z w celu tworzenia raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Mogą być gromadzone m.in. następujące informacje: adres IP, data i godzina wyświetlenia strony, ścieżka kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz (urządzenie), odwiedzane strony, adres URL strony odsyłającej (strona za pośrednictwem które znalazłeś na naszej stronie), odwiedziłeś stronę), dane o lokalizacji, czynności zakupowe. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie, przechowywanie w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z stronie internetowej. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Transmisja danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zarówno Google, jak i amerykańskie agencje rządowe mają dostęp do Twoich danych. Twoje dane mogą zostać połączone przez Google z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste, dane dotyczące użytkowania z innych urządzeń oraz wszystkie inne dane, które Google posiada na Twój temat.
Anonimizacja adresu IP jest aktywowana na tej stronie. W rezultacie Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. Ukierunkowany na potrzeby i ukierunkowany projekt strony internetowej. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i Możesz zapobiec przesyłaniu do Google danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu Twoich danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby uzyskać pełny efekt, musisz zrezygnować ze wszystkich używanych do tego systemów i urządzeń. Jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji, żądania będą ponownie wysyłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na https://www. google.com/analytics /terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/ i pod https://policies.google .com/technologies /cookies?hl=de.

Korzystanie z piksela Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia „Facebook ")
Meta Platforms Ireland i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za zbieranie danych, które ma miejsce, gdy usługa jest zintegrowana, i przesyłanie tych danych do Facebooka. Opiera się to na umowie między nami a Meta Platforms Ireland o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych, w której określone są odpowiednie obowiązki. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. W związku z tym jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. obowiązki zgodnie z Art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na nasze zobowiązania wynikające z Umowy o wspólne przetwarzanie.
Meta PlatformsIrlandia jest odpowiedzialna za zapewnienie praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z Art. 15 - 20 RODO, spełniając wymogi bezpieczeństwa Art. 32 RODO w odniesieniu do bezpieczeństwa usługi i obowiązków zgodnie z Art. 33, 34 RODO, o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na obowiązki Meta Platforms Ireland wynikające z umowy o wspólnym przetwarzaniu.
Aplikacja służy strona internetowa z reklamą opartą na zainteresowaniach w sieci społecznościowej o adresie Facebook. W tym celu w serwisie został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Ten tag służy do nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka podczas odwiedzania witryny. Przekazuje to do serwera Facebooka, które z naszych stron odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika Facebooka. Jeśli odwiedzisz serwis społecznościowy Facebook, zostaną Ci wyświetlone spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku.
Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Dane przekazywane są między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu polegającego na kierowaniu na odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.Możesz skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences”
Dezaktywuj tutaj.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Twoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony Twojej prywatności można znaleźć w danych Facebooka informacje o ochronie na https://www.facebook.com/about/privacy/.


Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads
Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” na naszej stronie internetowej iw tym kontekście ze śledzenia konwersji (ocena działań związanych z wizytami). Google Conversion Tracking to usługa analizy świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie zapisany na Twoim komputerze. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów Ads.
Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji. To informuje nas o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.
Twoje dane mogą być przesyłane na serwery Google LLC
w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Transmisja danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz użyć ustawień reklamowych Google, aby wybrać poza spersonalizowaną reklamą. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Alternatywnie możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie korzystając ze strony dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i zaimplementuj dodatkowe informacje podane tam na temat rezygnacji. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji oraz oświadczenie o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z Google AdSense
Korzystamy z funkcji AdSense firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) na naszej stronie internetowej.Celem przetwarzania danych jest Wynajmij powierzchnię reklamową w witrynie i wykorzystaj ją do kierowania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Ta funkcja służy do wyświetlania odwiedzającym witrynę dostawcy spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam z sieci reklamowej Google. Google używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Transmisja danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adscontrollerterms/
.Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl =en . Alternatywnie możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez zewnętrznych dostawców, otwierając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i korzystając z podanych dodatkowych informacji tam na Opt -Implement Out. Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ i https://www.google.de/policies/privacy /
Korzystanie z funkcji remarketingu lub funkcji „Podobni odbiorcy” firmy Google Inc.
Korzystamy z funkcji remarketingu lub funkcji „Podobni odbiorcy” firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia).
Celem aplikacji jest analiza zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Za pomocą plików cookies zapisywane są wizyty na stronie oraz anonimowe dane dotyczące korzystania z serwisu. Nie przechowuje się danych osobowych osób odwiedzających serwis. Jeśli następnie odwiedzisz inną witrynę w sieci reklamowej Google, zostaną wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem będą uwzględniać wcześniej odwiedzane obszary produktów i informacji.
Twoje dane mogą być przesyłane na serwery Google LLC w USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Dane przekazywane są między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO w oparciu o nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w skierowaniu do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w sposób ukierunkowany. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google klikając poniższy link i pobierając i instalując wtyczkę tam dostępną:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternatywnie można użyć Zapobiegaj używaniu plików cookie przez zewnętrznych dostawców, wywołując stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadzając dodatkowe informacje na temat rezygnacji podane tam .
Więcej informacji na temat remarketingu Google i powiązanego oświadczenia o ochronie danych można znaleźć pod adresem: https://wwwgoogle.com/privacy/ads/

Korzystanie z systemu czatu na żywo Userlike
Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu czatu na żywo Userlike UG (ograniczona odpowiedzialność) (Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia; „Userlike” ) w ramach realizacji zamówienia.
Przetwarzanie danych ma na celu bezpośrednią i sprawną komunikację między Tobą a nami jako dostawcą.
Po wejściu na naszą stronę ładowany jest widget czatu w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront, który technicznie umożliwia czat.
W celu obsługi systemu czatu na żywo wykorzystywane są również pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki.
Między innymi, mogą być zbierane i przetwarzane następujące informacje: Data i godzina połączenia, typ/wersja przeglądarki, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i używanym urządzeniu, adres URL poprzednio odwiedzanej witryny, liczba odsłon, ilość przesłanych danych i inne informacje podane przez Ciebie w historii czatu rmation.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. w każdej chwili.
Można zapobiec przechowywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych przez Userlike można znaleźć pod adresem
t621>https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy i https://www.userlike.com/de/data-privacy

Korzystanie z programu partnerskiego ADCELL
Korzystamy z programu partnerskiego „ADCELL” firmy Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin; „ADCELL”).Jeśli klikniesz reklamę z linkiem partnerskim, ADCELL umieści plik cookie śledzenia konwersji na Twoim komputerze. Pliki cookie służą do prawidłowego rozliczania w ramach programu partnerskiego poprzez rejestrowanie sukcesu nośnika reklamowego. Pliki cookie rozpoznają, że kliknąłeś reklamę i można prześledzić pochodzenie zamówienia od reklamodawcy. ADCELL wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Pozwala to na ocenę informacji, takich jak ruch odwiedzających.
Informacje generowane przez pliki cookie i piksele śledzące dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przesyłane do serwera ADCELL i tam przechowywane. ADCELL może między innymi rozpoznać, że kliknięto link partnerski na tej stronie. ADCELL może w pewnych okolicznościach przekazać te (anonimowe) informacje partnerom umownym, ale dane takie jak adres IP nie są łączone z innymi przechowywanymi danymi.
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w mierzeniu sukcesu reklamy partnerskiej i związanego z tym prawidłowego naliczania prowizji w ramach programu partnerskiego. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz wyłączyć śledzenie przez ADCELL tutaj https://www.adcell.de/datenschutz.Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w oprogramowaniu swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Korzystanie z programu partnerskiego Amazon
Korzystamy z programu partnerskiego „AmazonPartnerNet” firmy Amazon EU S.a.r.l. (5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg; „Amazon”).
Ustawiliśmy reklamy na naszej stronie internetowej jako linki do ofert na różnych stronach Amazon. Amazon używa plików cookie. Pliki cookie służą do prawidłowego rozliczania w ramach programu partnerskiego. Pliki cookie umożliwiają Amazonowi ustalenie, czy kliknąłeś link reklamowy i zrozumienie pochodzenia zamówienia, które zostało wygenerowane za pośrednictwem linku reklamowego.
Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Brak decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dla USA.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. prowizji w ramach programu partnerskiego. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednio uniemożliwić ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
Oświadczenie o ochronie danych ze szczegółowymi informacjami na temat wykorzystania danych przez Amazon można znaleźć pod adresem https://www.amazon.de/gp/help /customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401


Wtyczki i inne

Korzystanie z Menedżera tagów Google
Korzystamy z Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”) na naszej stronie internetowej .
Ta aplikacja zarządza tagami JavaScript i HTML używanymi w szczególności do implementacji narzędzi śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy do projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby.
Sam Menedżer tagów Google nie przechowuje plików cookie, ani nie przetwarza w związku z tym danych osobowych. Umożliwia jednak wyzwalanie dodatkowych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych
Używamy wtyczek sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej. Integracja wtyczek społecznościowych i przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym procesie, służy optymalizacji reklam naszych produktów.
Podczas integracji wtyczek społecznościowych zostaje nawiązane połączenie między komputerem użytkownika a serwerami portalu społecznościowego. dostawców sieci, a wtyczka jest wyświetlana na stronie w formie komunikatu w Twojej przeglądarce, o ile wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Zarówno Twój adres IP, jak i informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś, są przesyłane do serwera dostawcy. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany, czy zalogowany w sieci społecznościowej. Transmisja odbywa się również dla użytkowników niezarejestrowanych lub niezalogowanych.Jeśli jesteś połączony z jednym lub kilkoma kontami w sieci społecznościowej w tym samym czasie, zebrane informacje można również przypisać do odpowiednich profili.Podczas korzystania z funkcji wtyczek (np. poprzez naciśnięcie przycisku) również te informacje są na swoje konto użytkownika. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i przed aktywacją przycisków.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Twoją zgodą na podstawie § 25 ust.1 S 1 TTDSG w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, aż do momentu cofnięcia.
Wymienione poniżej sieci społecznościowe są zintegrowane z naszą stroną internetową za pomocą wtyczek społecznościowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych, a także przysługujących Ci praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w połączonych informacjach o ochronie danych dostawców.


Facebook Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Meta Platforms Ireland i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za gromadzenie Państwa danych, które ma miejsce z chwilą zintegrowania usługi i przekazania tych danych do Facebooka. Opiera się to na umowie między nami a Meta Platforms Ireland o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych, w której określone są odpowiednie obowiązki. Umowa jest dostępna pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. W związku z tym jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. obowiązki zgodnie z Art. 33, 34 RODO w zakresie, w jakim naruszenie danych osobowych wpływa na nasze zobowiązania wynikające z Umowy o wspólne przetwarzanie. Meta Platforms Ireland odpowiada za zapewnienie praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z Art. 15 - 20 RODO, spełniając wymogi bezpieczeństwa Art. 32 RODO w zakresie bezpieczeństwa usługi oraz obowiązki wynikające z Art. 33, 34 RODO , o ile naruszenie ochrony danych osobowych wpływa na zobowiązania Meta Platforms Ireland wynikające z Umowy o Wspólnym Przetwarzaniu.
Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Dane przekazywane są między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, o Twoich prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka pod adresem
https://www.facebook.com /o/prywatność/.

Instagram firmy Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia):
https://help.instagram.com/155833707900388

Twoje dane mogą być przesyłane do USA. Nie ma odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dla USA. Przekazywanie danych odbywa się m.in. w oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Prawa osób, których to dotyczy, oraz okres przechowywania

Czas przechowywania
Po umowa została w całości przetworzona, Dane są początkowo przechowywane przez okres rękojmi, następnie z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.


Prawa osoby, której dane dotyczą
W przypadku spełnienia wymogów prawnych, przysługują Ci następujące prawa na mocy art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.Ponadto, zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie Art. 6 ust. 1 f RODO oraz do przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej.


Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Masz n zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.


Możesz złożyć skargę m.in. w innych sprawach złożyć skargę do odpowiedzialnego za nas organu nadzorczego, do którego można dotrzeć pod następującymi danymi kontaktowymi:

Hamburg Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Ludwig-Erhard -Str. 22, 7 piętro
20459 Hamburg
Tel.: +49 40 428544040
Faks: +49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. zostanie podniesione, przetwarzanie przedmiotowych danych zostanie zakończone, e chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Wystąpione przetwarzanie danych osobowych w celu bezpośredniego w celach marketingowych, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.
.