Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu w przeważającej mierze nie prowadzą działalności komercyjnej ani nie prowadzą samozatrudnienia.)

Pouczenie o unieważnieniu

Prawo odstąpienia
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia,


- na którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, jeżeli zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia i jest on (są) dostarczany jako pojedyncze;

- na którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, nie będąca przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniego towaru, jeśli zamówiliście kilka towarów w jednym zamówienie zamówiłeś i są one dostarczane osobno;

- na którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, ostatnia częściowa przesyłka lub ostatnia Jeśli zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub kawałkach;

- na których ty lub jedna ze stron trzecich inna niż przewoźnik i wymieniona wszedł w posiadanie pierwszych towarów, w przypadku których towary są dostarczane w ramach zamówienia regularnej dostawy przez określony czas.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wyślij do nas (Seterus GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, tel.: 0408221746000, adres e-mail: info@wildfang.pet) za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia przed okres anulowania upłynął.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odwołasz tę umowę, prześlemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu tej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot.


Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy, do nas lub na Dr.-Raber-Straße 10, 19230 Hagenow lub wręczyć. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Musisz zapłacić tylko za utratę wartości towarów, jeśli ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do ustalenia charakter, cechy i funkcjonowanie towaru to

Przyczyny wyłączenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

- o Dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
- o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności uległby szybkiemu przekroczeniu;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona zawarcia umowy, które jednak mogą być dostarczone nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość podlega wahaniom na rynku, od których zależy Przedsiębiorca nie ma wpływu;
- na dostarczanie gazet, czasopism lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie umowy
- o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
- o Dostawę towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;
- o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawiePrzykładowy formularz odstąpienia

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, prosimy wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Do Seterus GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, adres e-mail: info@wildfang.pet:

- Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/
o świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko dla powiadomień w formie papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

.