Warunki

Warunki ogólne i informacje o kliencie

I. Warunki ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe Warunki mają zastosowanie do umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Seterus GmbH) za pośrednictwem strony internetowej https://www.wildfang.pet/. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek warunków, z których mogłeś skorzystać, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każdy osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego w większości nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru .

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej, sprawimy, że wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towar przeznaczony do zakupu zostaje umieszczony w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i wprowadzić tam zmiany w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu swoich danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki , dane zamówienia zostaną następnie wyświetlone jako przegląd zamówienia.


Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) jako metody płatności, zostanie przekierowany na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź swoje dane tam. Wreszcie dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego.


Masz możliwość przed wysłaniem zamówienia ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również korzystając z funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
Przesyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk („zamówienie płatne” lub podobne oznaczenie) deklarujesz przyjęcie oferty w sposób prawnie wiążący, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Twoje prośby o utworzenie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mailem), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni (o ile w danej ofercie nie określono innego terminu).

(5) Przetwarzanie zamówienia oraz przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, częściowo automatycznie. Dlatego musisz upewnić się, że podany nam adres e-mail jest poprawny, że otrzymanie wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowane, a w szczególności, że nie zapobiegają temu filtry SPAM.

§ 3 okres obowiązywania umowy / wypowiedzenie umowy abonenckiej

(1) Umowa abonamentowa zawarta między Tobą a nami jest zawarta na czas nieokreślony.Umowę może wypowiedzieć każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc do końca miesiąca (chyba, że ​​dana oferta stanowi inaczej).

(2) Prawo do wypowiedzenia bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(3) Wypowiedzenie musi być w formie tekstowej (np. E -Mail).

§ 4 Specjalne umowy dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Płatność za pośrednictwem Klarna
We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna:

  • Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania towaru/biletu/lub, w przypadku innych usług, wykonania usługi. Pełne warunki rozliczeniowe dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj: Niemcy, Austria.
  • Zakup ratalny: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz zapłacić za zakup w stałych lub elastycznych miesięcznych ratach na warunkach określonych w kasie. Płatność ratalna jest należna na koniec miesiąca po wysłaniu przez Klarna faktury miesięcznej. Dalsze informacje na temat zakupu ratalnego, w tym ogólne warunki i europejskie standardowe informacje dotyczące kredytu konsumenckiego dla krajów, w których ta metoda płatności jest dostępna, można znaleźć tutaj (dostępne tylko w określonych krajach): Niemcy, Austria .
  • Sofortüberweisung: Dostępny w Niemczech i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
  • Polecenie zapłaty: Obciążenie następuje po wysłaniu towaru. O czasie zostaniesz poinformowany e-mailem.
  • Karta kredytowa (Visa/Mastercard): Dostępna w Niemczech i Austrii. Obciążenie następuje po wysłaniu towaru lub biletów / dostępności usługi lub, w przypadku abonamentu, zgodnie z podanymi terminami.
Skorzystanie z faktury i/lub zakupu ratalnego i/lub polecenia zapłaty wymaga pozytywnego sprawdzenia zdolności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy kupna. Proszę zrozumieć, że możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej.

Więcej informacji oraz warunki użytkowania Klarnas można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarnie znajdziesz tutaj. Twoje dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych firmy Klarna.


Więcej informacji o Klarnie znajdziesz tutaj. Aplikację Klarna znajdziesz tutaj.

§ 5 prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy roszczenia pochodzą z tego samego stosunku umownego.
(2)
Towar pozostaje naszą własnością do czasu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zastosowanie mają również następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu uzyskania wszystkich płatności zostały w całości uregulowane Roszczenia z bieżących stosunków handlowych przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów, zastaw lub przeniesienie zabezpieczenia jest niedozwolone.

b) Możesz odsprzedać towar w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które narosły na Ciebie z odsprzedaży, a my przyjmujemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do ściągnięcia roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia roszczenia.

c) Jeśli zastrzeżone towary zostaną połączone i zmieszane, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunek wartości faktury towarów zastrzeżonych do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni, na Państwa żądanie, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych papiery wartościowe przekracza roszczenie do zabezpieczenia o więcej niż 10%. Odpowiadamy za wybór zabezpieczeń do zwolnienia.


§ 6 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru niezwłocznie po dostawie pod kątem kompletności, widocznych wad i sprawdzenia uszkodzeń transportowych oraz jak najszybszego poinformowania nas i spedytora o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) O ile funkcja towary od obiektywnych wymagań odbiegają, odchylenie uważa się za uzgodnione, jeśli zostałeś o tym poinformowany przez nas przed złożeniem oświadczenia umownego, a odchylenie zostało wyraźnie i oddzielnie uzgodnione między stronami umowy.

(4) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, odbiegając od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

a) Wyłącznie nasze opis produktu producenta jest uzgodniony jako jakość towaru, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b)W przypadku wad zapewniamy gwarancja, według naszego uznania, poprzez naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że co innego wynika z rodzaju towaru, wady lub innych okoliczności. W przypadku sprostowania nie musimy ponosić zwiększonych kosztów poniesionych przy dowiezieniu towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, pod warunkiem, że dostawa nie jest zgodna z przeznaczeniem towaru.
c)   Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie dotyczy:


- za zawinioną szkodę w postaci uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz za inne szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję za stan przedmiotu;
- w przypadku przedmiotów, które były używane do budowy zgodnie z ich normalne użytkowanie i powoduje jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych uprawnień regresowych, które przysługują Państwu wobec nas w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

§ 7 Wybór prawa, miejsce wykonania, właściwość sądu

(1) Obowiązuje prawo niemieckie W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie wycofuje ochrony przewidzianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada przychylności).

(2) Miejscem wykonania wszelkich usług wynikających ze stosunków handlowych z nami oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeśli nie jesteś konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną na podstawie prawa publicznego lub specjalnego funduszu prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa. Uprawnienie do odwołania się do sądu w innym miejscu jurysdykcji prawnej pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Seterus GmbH
Deichstrasse 36
20459 Hamburg
Niemcy
Telefon: 040 8221 746 000
E-mail: info@wildfang.pet

Alternatywne rozwiązywanie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego), do której można uzyskać dostęp pod adresem https: //we.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy

Czynności techniczne do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty realizowane są zgodnie z regulaminem „Zawarcie umowy” w naszym Warunki Ogólne (Część I.).
3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online, dane umowy mogą zostać wydrukowane lub zapisane elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, informacje wymagane przepisami prawa dla umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną ponownie przesłane do Ciebie na e-mail.

3.3. Jeśli poprosisz o ofertę poza systemem koszyka zakupów online, otrzymasz wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który możesz wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. Kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kodeksowi honorowemu Trusted Shops GmbH, który można zobaczyć pod adresem: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Zasadnicze cechy towaru lub usługi

Podstawowe cechy towaru lub usługi można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6. Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach i koszty wysyłki są cenami całkowitymi. Zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Ciebie, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

6,3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy pieniężne (przelew bankowy lub opłaty za kurs wymiany), które musisz ponieść.

6.4.Wszelkie koszty poniesione w związku z przelewem pieniędzy (przelew bankowy lub opłaty za kurs wymiany) są ponoszone przez Ciebie w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została dokonana poza Unią Europejską

6.5. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia o płatność z zawartej umowy są płatne niezwłocznie.

7. Warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeżeli jesteś konsumentem, to zgodnie z prawem ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej nie wymienionej przez przedsiębiorcę lub innej osobie wyznaczonej do realizacji przesyłki.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na własne ryzyko.

8. Odpowiedzialność ustawowa za wady

Odpowiedzialność za wady wynika z postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

9. Okres trwania umowy / wypowiedzenie

Informacje o okresie obowiązywania umowy i warunkach wypowiedzenia znajdują się w regulaminie „Okres obowiązywania umowy / wypowiedzenie dla umów abonamentowych” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I) , jak również w odpowiedniej ofercie.
Niniejsze warunki i informacje dla klientów zostały stworzone przez prawników Händlerbund, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.
.